កណ្តឹងមនុស្សចាស់(កណ្តឹង2តេឡេ១)

កណ្តឹងមនុស្សចាស់(កណ្តឹង2តេឡេ១)

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

កណ្តឹងមនុស្សចាស់(កណ្តឹង2តេឡេ១)
-អាចប្រើក្នុងទីវាលប្រហែល80m(ក្នុងផ្ទហល្វែងប្រើបាន1ជាន់)
-មានកណ្តឹង2និងតេឡេ1
-តេឡេមានខ្សែពាក់នឹងក

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99