គ្រែពិគ្រោះដៃមួយរវៃដៃ One Crank Manual Consultant Bed
គ្រែពិគ្រោះដៃមួយរវៃដៃ One Crank Manual Consultant Bed
គ្រែពិគ្រោះដៃមួយរវៃដៃ One Crank Manual Consultant Bed
គ្រែពិគ្រោះដៃមួយរវៃដៃ One Crank Manual Consultant Bed

គ្រែពិគ្រោះដៃមួយរវៃដៃ One Crank Manual Consultant Bed

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

គ្រែពិគ្រោះដៃមួយរវៃដៃ One Crank Manual Consultant Bed
មុខងារមានដូចជា:
MCE-01-0005
√ រវៃអោយអង្គុយ
√ រវៃអោយគេងត្រង់
√ មានពូក
√ មានប័ណ្ណធានាជូន
ទំហំ: បណ្តោយ 1.82​m x ទទឹង0.6m x កំពស់ 0.65m

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99


#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើបៗ