ឈើច្រត់ម៉ូតកោង(ពណ៌សូកូឡា) Walking stick (Chocolate)

ឈើច្រត់ម៉ូតកោង(ពណ៌សូកូឡា) Walking stick (Chocolate)

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

ឈើច្រត់ម៉ូតកោង(ពណ៌សូកូឡា) Walking stick (Chocolate)

MCE-04-0012

កំពស់ 75-98 cm
ទ្រងន់បាន100Kg

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99

#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើបៗ