ឈើច្រត់ជើងមួយ(មួយគូ) Crutches

ឈើច្រត់ជើងមួយ(មួយគូ) Crutches

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

ឈើច្រត់ជើងមួយ(មួយគូ) Crutches 

MCE-04-0001

មាន៣ទំហំ
Size S: ទទឹង20cm កំពស់95-115cm

Size M: ទទឹង20cm កំពស់115-135cm

Size L: ទទឹង20cm កំពស់135-155cm

H/P: 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99
www.lysupply99.com
#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើបៗ