តុបាយជ័រដាក់គ្រែ-ខ្នាត90-110cm

តុបាយជ័រដាក់គ្រែ-ខ្នាត90-110cm

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

តុបាយជ័រដាក់គ្រែ-ខ្នាត90-110cm

-ខ្នាតតុបាយអត់ទាន់ដក  បណ្តោយ 88cm x ទទឹង 32cm
-ខ្នាតតុបាយពេលដកចេញ  បណ្តោយ 130cm x ទទឹង 32cm

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99