បង្កាន់ដៃជើង4រៀនដើរ Aluminum Adjustable Walking Aids 4 Legs

បង្កាន់ដៃជើង4រៀនដើរ Aluminum Adjustable Walking Aids 4 Legs

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

បង្កាន់ដៃជើង4រៀនដើរ Aluminium Adjustable Walking Aids 4 Legs

MCE-05-0011

ទំងន់ទំនិញ 2.2Kg
បណ្តោយ 51 x កំពស់ 76-93 x ទទឹង38 cm
ទ្រងន់បាន100Kg

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99