បង្កាន់ដៃបង្គន់(ធំមាំ)
បង្កាន់ដៃបង្គន់(ធំមាំ)

បង្កាន់ដៃបង្គន់(ធំមាំ)

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

បង្កាន់ដៃបង្គន់(ធំមាំ)

MCE-05-0006

ទំហំ បណ្តោយ55-60 x ទទឹង47 x កំពស់ 67-79cm
ទ្រងំងន់ដល់113Kg

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99