រទេះរុញកង់ក្រោយតូច
រទេះរុញកង់ក្រោយតូច
រទេះរុញកង់ក្រោយតូច
រទេះរុញកង់ក្រោយតូច
រទេះរុញកង់ក្រោយតូច
រទេះរុញកង់ក្រោយតូច
រទេះរុញកង់ក្រោយតូច

រទេះរុញកង់ក្រោយតូច

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

រទេះរុញកង់ក្រោយតូច

-ទំហំបត់ៈ ទទឹង26cm *បណ្តោយ76cm *កម្ពស់65cm

-ទំហំដំឡើងៈ ទទឹង53cm *បណ្តោយ76cm *កម្ពស់82cm

-ទម្ងន់រទេះៈ9.8kg

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99