រទេះរុញសម្រាប់កុមារពិការផ្លូវចិត្ត
រទេះរុញសម្រាប់កុមារពិការផ្លូវចិត្ត
រទេះរុញសម្រាប់កុមារពិការផ្លូវចិត្ត
រទេះរុញសម្រាប់កុមារពិការផ្លូវចិត្ត
រទេះរុញសម្រាប់កុមារពិការផ្លូវចិត្ត
រទេះរុញសម្រាប់កុមារពិការផ្លូវចិត្ត

រទេះរុញសម្រាប់កុមារពិការផ្លូវចិត្ត

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

រទេះរុញសម្រាប់កុមារពិការផ្លូវចិត្ត

-ទម្ងន់រទេះៈ 21kg

-អាចទ្រទម្ងន់អ្នកជំងឺបាន75kg

-សាកសមសម្រាប់ក្មេងដែលមានអាយុ5-13ឆ្នាំ

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99