រទេះរុញអាលុយមីញ៉ូមងូតទឹកបាន
រទេះរុញអាលុយមីញ៉ូមងូតទឹកបាន
រទេះរុញអាលុយមីញ៉ូមងូតទឹកបាន
រទេះរុញអាលុយមីញ៉ូមងូតទឹកបាន

រទេះរុញអាលុយមីញ៉ូមងូតទឹកបាន

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

រទេះរុញអាលុយមីញ៉ូមងូតទឹកបាន

-មានកន្ថោរ

-ប្រភេទអាលុយមីញ៉ូម មិនច្រែះ អាចងូតទឹកបាន

-អាចបត់តូចបាន មានកន្ថោរ និងពូកអង្គុយ

-អាចទ្រទម្ងន់បានដល់100កង

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99