រទេះរុញអូតូសាកភ្លើងប្រើបាន 15Km
រទេះរុញអូតូសាកភ្លើងប្រើបាន 15Km
រទេះរុញអូតូសាកភ្លើងប្រើបាន 15Km
រទេះរុញអូតូសាកភ្លើងប្រើបាន 15Km

រទេះរុញអូតូសាកភ្លើងប្រើបាន 15Km

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

រទេះរុញអូតូសាកភ្លើងប្រើបាន 15Km

-អាចបត់តូចដាក់ឡានបាន

-អាចទ្រទម្ងន់អ្នកជំងឺបាន100kg

-ប្រើអាគុយសាកភ្លើងអគ្គិសនី

-មានដៃតេឡេបញ្ជា

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99